برنامه زمانی دفاع از پیشنهادیه های(پروپوزال) دانشجویان علوم تربیتی - نیمسال دوم 1402-1403

اﻃﻼﻋﯿﻪ ﻣﻬﻢ

دانلود ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زﻣﺎﻧﯽ دﻓﺎع از ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﯾﻪ ﻫﺎی (ﭘﺮوﭘﻮزال) داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ