رشته های فعال گروه علوم تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد

  1. مدیریت وبرنامه ریزی آموزش عالی
  2. آموزش و بهسازی منابع انسانی