پذیرش دانشجو در گروه علوم تربیتی

تمامی دانش آموختگان رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی، امکان ادامه تحصیل در دو رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی و آموزش و بهسازی منابع انسانی در مقطع کارشناسی ارشد را مشروط به قبولی در آزمون کارشناسی ارشد دارند.