مدیر گروه

مدیر گروه آموزش و بهسازی منابع انسانی

محمدصادق بیجندی

  • استادیار
  • رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی
  • تلفن: 44238171 داخلی(588)
  • ایمیل: Bijandi@usc.ac.ir
  • https://scholar.google.com/citations?user=4mI0GiYAAAAJ&hl=en
  • https://www.researchgate.net/profile/Mohammad-Bijandi